วันที่ 1–10 มิถุนายน 2565 นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต และรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 กลุ่มงาน ได้เข้านิเทศติดตาม ความคืบหน้าการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ตามประเด็นท้าทาย ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยผู้เข้ารับการนิเทศ จำนวน 6 ราย ได้แก่ 1) นางสาววริศรา วัชรเวียงชัย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ผู้อำนวยการ ธนพจ แก้ววงษา) 2) นางสาวจุฑามาศ สุวรรณมณี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (รองผู้อำนวยการ วรพัทธ์ การุญจิรทรัพย์) 3) นางสาวรัตติยา พุ่มพวง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รองผู้อำนวยการ ปาณิสรา สิงหพงษ์) 4) นางกชปาณ ชาญศรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รองผู้อำนวยการ ธีรภัทร คงกัลป์) 5) นายณัฐพล จันทรสุทธิพันธุ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ผู้อำนวยการ ธนพจ แก้ววงษา) 6) นางสาวสุดถนอม ธีระคุณ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รองผู้อำนวยการ วรพัทธ์ การุญจิรทรัพย์)
Total Page Visits: 109 - Today Page Visits: 6