งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสายปัญญารังสิต ดำเนินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณใต้อาคาร 1 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดปทุมธานี ในการนำอุปกรณ์การเลือกตั้งมาอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม นำโดย นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแบบอย่าง และส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย นักเรียนได้เรียนรู้ และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย
Total Page Visits: 24 - Today Page Visits: 5