ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ได้ขอความร่วมมือในการจัด กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 (วันที่ 25 กรกฎาคม 2564) โรงเรียนสายปัญญารังสิต ได้ดำเนินการ ดังนี้คือ
1) เชิญชวนให้นักเรียนเขียนจดหมายสื่อรัก ขอพ่อแม่เลิกเหล้า ในช่วงวันเข้าพรรษา “โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ภายใต้โครงการโรงเรียนคำพ่อสอน ประจำปีการศึกษา 2564” ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 21 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา
2) เชิญชวนให้คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ร่วมลงนามปฏิญาณตน งดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ http://stopdrink.com/kaopansa/ เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงพิษภัย และ ลด ละ เลิก จากการดื่มเหล้า เบียร์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด จะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย บัดนี้ การดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับเกียรติบัตร ดังนี้
1) กิจกรรมเขียนจดหมายสื่อรัก ขอพ่อแม่เลิกเหล้า เข้าพรรษา มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 106 คน
2) กิจกรรมลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา มีนักเรียนเข้าร่วม 16 คน ผู้บริหาร 2 คน ครู 6 คน และผู้ปกครอง 5 คน
Total Page Visits: 33 - Today Page Visits: 4