วันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต และรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 กลุ่มงาน ได้เข้านิเทศติดตาม ความคืบหน้าการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ตามประเด็นท้าทาย ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยผู้เข้ารับการนิเทศ จำนวน 7 ราย ได้แก่ 1) นางสาวกรุณา รามัญจิต ครูงานห้องสมุด (รองผู้อำนวยการปาณิสรา สิงหพงษ์) 2) นางสาวจันจิรา จันทา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (รองผู้อำนวยการ ธีรภัทร คงกัลป์) 3) นางสาวธันยพร เทพวงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเททศ (รองผู้อำนวยการ ศิวปรียา สิมโนนม่วง) 4) นางสาวภรณ์ภัสสรณ์ จ่าชัยภูมิ) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รองผู้อำนวยการ ปาณิสรา สิงหพงษ์) 5) นายไชยเดช นูนคาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รองผู้อำนวยการ ธีรภัทร คงกัลป์) 6) นางสาวสุณิสา ศิรินวล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (รองผู้อำนวยการ ศิวปรียา สิมโนนม่วง) 6) นางสาวพรสุดา ฝากาฝืด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ผู้อำนวยการ ธนพจ แก้ววงษา)
Total Page Visits: 43 - Today Page Visits: 3