วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ช่วยเหลือดูแล และสร้างขวัญกำลังใจ ตามนโยบายเร่งด่วน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quick Policy) ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี นำโดย นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาวจีราภา ประพันธ์พัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางสาวศิริลักษณ์ อะยังกุล นักจิตวิทยาโรงเรียน ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยตามบริบทของสถานศึกษา นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยทางด้านร่างกายและจิตใจ สถานศึกษาสามารถเผชิญเหตุ และแก้ไขสถานการณ์ได้ นักเรียน ครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่ประสบเหตุได้รับความคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือเยียวยาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต

Total Page Visits: 63 - Today Page Visits: 4