วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางไปรผดา โปติบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมของศูนย์ PISA สพฐ. สร้างความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินโปรแกรมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล 2022 หรือ PISA 2022 นำโดยคณะวิทยากร ได้แก่ ดร.ณัฐา เพชรธนู ผู้อำนวยการศูนย์ PISA สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.สมร ปาโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นายสนธยา อุ่นอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี และ ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการประเมินด้วยโปรแกรมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล 2022 (PISA 2022)
Total Page Visits: 115 - Today Page Visits: 5