งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี กลุ่มบริหารวิชาการ ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใช้งานระบบ OBEC Content Center ดิจิทัลแพลตฟอร์มแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย ของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 536 ได้รับความร่วมมือจากคุณครูแกนนำทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ โดยมีนางสาวปาณิสรา สิงหพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต พร้อมคณะเข้าร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจคณะคุณครูแกนนำทุกท่าน ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาสื่อนวัตกรรม เผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเครื่องมือไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
Total Page Visits: 55 - Today Page Visits: 2