วันที่ 1 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้รับความร่วมมือจากบริษัท เอ็นจีเนียส อินเตอร์ เนชั่นแนล ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก จัดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพื่อเป็นการบ่งชี้ระดับภาษาอังกฤษในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งการจัดทดสอบในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้ทราบระดับความรู้ของตนเอง และโรงเรียนสามารถวางแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นสมกับการเป็น SMART STUDENT
Total Page Visits: 58 - Today Page Visits: 5