วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ได้ดำเนินการจัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรม ภาษา ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาจีนในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง และเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนให้มีศักยภาพสูงขึ้น ตามแนวทาง SMART STUDENT
Total Page Visits: 171 - Today Page Visits: 1