วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2565 โดยมีการมอบรางวัลยอดนักอ่าน รางวัลผู้มีอุปการคุณต่องานห้องสมุด รางวัลจากการประกวดวาดภาพในหัวข้อโคนัน รางวัลการแข่งขันการต่ออักษรไขว้ภาษาอังกฤษ กิจกรรม การออกร้านจากสำนักพิมพ์ และยังมีกิจกรรมการตอบปัญหาผ่านแบบทดสอบออนไลน์ที่บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
👉 นักเรียนยอดนักอ่าน ยอดเยี่ยม
นายชินดนัย รักนิยม ม.6/8
👉 นักเรียนยอดนักอ่าน
เด็กชายคเณศปกรณ์ เกิดทิน ม.3/5
เด็กหญิงณิชารีย์ ฤกษ์รัตนวารี ม.3/8
เด็กหญิงอลิชา ฐิตะฐาน ม.3/1
เด็กชายภูธเนศ เศรษฐวงศ์สิน ม.1/10
เด็กหญิงอิศวรา วรินอินทร์ ม.3/5
เด็กชายณัฏฐวัฒน์ สุขประเสริฐ ม.3/5
เด็กหญิงสุนิตา เจียมสง่า ม.3/1
เด็กหญิงปัณฑิตา ปลอดภัย ม.3/1
เด็กหญิงชนิกานต์ ชินสกุลเจริญ ม.3/8
เด็กชายปัญญา ภิญโย ม.3/8
เด็กหญิงสายธาร จำปาศรี ม.3/8
👉 รางวัลผู้บริหารสถานศึกษายอดนักอ่าน
นางสาวปาณิสรา สิงหพงษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
👉 รางวัลครูยอดนักอ่าน ยอดเยี่ยม
นางสาวยุพาภรณ์ ลิ้มสงวน
👉 รางวัลครูยอดนักอ่าน
นายวัชรกรรณ ทองพัฒนเมธา
นางเด่นตา ทัพพิจิตร
นายภัทรวรรธน์ ปิจจวงค์
นายจิรพันธ์ ชุติยารัตน์
นางสาวจันจิรา จันทา
นางสาวกนกพร สุดหาญ
นายสันติสุข ฐาโอษฐ์
นายวัลลภ นวกุล
นางสาวพรสุดา ฝากาฝืด
นายสาธิต คู่พิมาย
👉 รางวัลมีอุปการคุณต่อห้องสมุด
นางสาวปาณิสรา สิงหพงษ์
นางเสาวณีย์ เพียซ้าย
นายไวกูณฐ์ มาลัย
นายศราณุพงษ์ วิจิตเกตุธีรชัย
นายจิรพันธ์ ชุติยารัตน์
นายสาธิต คู่พิมาย
นางสาวธันยพร เทพวงศ์
เด็กหญิงเบญจพร วิริยวณิชชากร ม.2/5
เด็กหญิงธณธรรม์ศร จิตรเหล่าอาพร ม.3/10
👉 รางวัลรางวัลสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ โคนัน
นายชินดนัย รักนิยม ม.6/8
Total Page Visits: 215 - Today Page Visits: 2