>>โครงสร้างการบริหารงาน

นายธนพจ  แก้ววงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวศิวปรียา  สิมโนนม่วง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายจรัญ  เรืองทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

งานสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายจรัญ เรืองทอง

นางสาวสุณิสา ศิรินวล

นางสาวนันทรัตน์ อ่วมสอาด

นายอุดม ทองผาย

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวกนกพร สุดหาญ

นางสาวภัคปภา บัญญัติ

นางเด่นตา ทัพพิจิตร

นายศรัณย์ เสถียนจารุรัตน์

งานกิจกรรมนักเรียน

นายไวกูณฐ์ มาลัย

นายทศพล สูงคาสิทธิ์

นายอุดม ทองผาย

งานส่งเสริมระเบียบวินัย

นายจรัญ เรืองทอง

นายสาธิต คู่พิมาย

นายศักดิ์ณรงค์ ชัยภา

งานส่งเสริมประชาธิปไตย

นายศักดิ์ณรงค์ ชัยภา

นายศราณุพงษ์ วิจิตเกตุธีรชัย

นางสาวอัญพัชญ์ พรอดุลย์เกตน์

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

นางสาวรุจิลาภา พรสิงห์

นางสาวกรัณย์ชนพร แดงศรีธรรม

นางสาวอัญชลี วิณวันก์

นางสาวสุณิสา ศิรินวล

นางชนิชา เฉิดจินดา

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นางสาวชลนิชา บุญเพ็ญ

นางสาวนันทรัตน์ อ่วมสอาด

นางวัชรีภรณ์ กลมกล่อม

นางสาวกรัณย์ชนพร แดงศรีธรรม

งานเครือข่ายผู้ปกครอง

นายจรัญ เรืองทอง

นายพิมพ์พันธุ์ หอมแก่นจัน

งานรักษาความปลอดภัย

นายไพรินทร์ ละครเขต

นางสาวภัคปภา บัญญัติ

ว่าที่ ร.ต.ศุภวณัฐ นาคนาม

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

นางสาวอัญพัชญ์ พรอดุลย์เกตน์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวภัคปภา บัญญัติ

ว่าที่ ร.ต.ศุภวณัฐ นาคนาม
Total Page Visits: 918 - Today Page Visits: 3