>>โครงสร้างการบริหาร – กลุ่มบริหารทั่วไป

นายธนพจ  แก้ววงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธีรภัทร  คงกัลป์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายพิทยา  คำอาษา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายไชยเดช  นูนคาน
หัวหน้างานเทคโนโลยี

นายนครินทร์  ซื่อสัตย์
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

นางวาสนา  จำปาศรี
หัวหน้างานโภชนาการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง
สุกากรณ์  นาก้อนทอง
หัวหน้างานอนามัย

นางชนากานต์  วรงค์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวเบญจพร  กาญจนาภรณ์
หัวหน้าสำนักงาน

นางสาวอุทัยรัตน์  ธรรมอินทร์
เลขานุการงานเทคโนโลยี

นายสันติสุข  ฐาโอษฐ์
เลขานุการงานโสตทัศนศึกษา

นางสาววิไลวัลย์  แก่นลา
เลขานุการงานโภชนาการ

นางสาวกาญจนา  เพ็งชื่นมะดัน
เลขานุการงานอนามัย

นายนันทกร  แว่นแก้ว
เลขานุการงานประชาสัมพันธ์

นายชนะภัย  เผือกทอง
เลขานุการงานสำนักงาน
Total Page Visits: 2223 - Today Page Visits: 1