>>บุคลากร

นางสาวอรนิภา หมื่นสายญาติ
ครู
ค.บ. คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
นายพิมพ์พันธุ์ หอมแก่นจัน
ครูชำนาญการ
ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา
ศษ.บ. คณิตศาสตร์ศึกษา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นายชัยณรงค์ หนูหวาน
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. คณิตศาสตร์
นางสาววริศรา วัชรเวียงชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศษ.บ. คณิตศาสตร์
นางสาวอรพรรณ เจิมธานี
ครูชำนาญการ
ศษ.ม. คณิตศาสตร์
ค.บ. คณิตศาสตร์
นายไพรินทร์ ละครเขต
ครูชำนาญการ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
วท.บ. คณิตศาสตร์
นางสาวนันทรัตน์ อ่วมสอาด
ครูชำนาญการ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์
นางสาวลดาวัลย์ ตั้งมั่น
ครูชำนาญการ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร์
นายศรัณย์ เสถียนจารุรัตน์
ครู
กศ.บ. คณิตศาสตร์
นางสาวกานต์ธีรา คำโท
ครู
ค.บ. คณิตศาสต
นายธนัตถ์ พาสุข
ครู
ศษ.บ. คณิตศาสตร์
นางสาวเบญจพร กาญจนาภรณ์
ครู
วท.บ. คณิตศาสตร์
นางสาวบุษยมาศ ป่าติ้ว
ครู
ค.บ. คณิตศาสตร์
นายศุภเมธี  ศรีเข็ม
ครู
ค.บ. คณิตศาสตร์

ห้องพักครูคณิตศาสตร์  ห้อง 121 (อาคาร 1 ชั้น 2)

?เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 109

Total Page Visits: 1380 - Today Page Visits: 10