>>บุคลากร

นายพันธุ์เลิศ ทาริยะวงศ์
ครูชำนาญการ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ
นางสาวณัฐชา ประเสริฐทองกร
ครูชำนาญการ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ศษ.บ. การสอนภาษาจีน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ

นางสิริวิชญา บุญวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ ภาษาอังกฤษ
นางสาวณัฐชานันท์ เจือจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
นางสาวพรพรรณ บุญพลี
ครู
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
นางสาวณัฐพัชร์ ชัยศรีรัมย์
ครู
ค.บ. ภาษาอังกฤษ

นางสาวธนันนิษฐา พูลกิ่ง
ครู
รป.ม. การจัดการภาครัฐและเอกชน
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาวสุปราณี เขจรดวง
ครู
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
นางสาวจันจิรา จันทา
ครู
ศษ.บ. ภาษาญี่ปุ่น
นางสาวธันยพร เทพวงศ์
ครู
ศษ.บ. การสอนภาษาจีน
นายสิทธิโชค สูงเลิศส่งฟ้า
ครู
กศ.บ. การสอนภาษาญี่ปุ่น
นางวิมลวรรณ แก้ววิลัย
ครู
กษ.บ. การสอนภาษาจีน
นางสาวสินีนาฏ กระจ่างวงษ์
ครูผู้ช่วย
ศศ.บ ภาษาอังกฤษ

ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ห้อง 531 (อาคาร 5 ชั้น 3)

?เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 601

ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน – ญี่ปุ่น)  ห้อง 521 (อาคาร 5 ชั้น 2)

?เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 603

Total Page Visits: 1316 - Today Page Visits: 8