>>บุคลากร

นายกฤษฎา ศรีบุญเรือง
ครู
ศษ.บ. พลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
และพลศึกษา
นางชุติญา มณีใส
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. การศึกษาผู้ใหญ่
ศษ.บ. สุขศึกษา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายจรัญ เรืองทอง
ครูชำนาญการ
ค.บ. พลศึกษา
นางสาวมัลลิกา จันทร์ฝั้น
ครู
ศษ.บ. สุขศึกษา

 

 

ว่าที่ ร.ต. หญิงสุกากรณ์ นาก้อนทอง
ครู
ค.บ. พลศึกษา

ห้องพักครูสุขศึกษาและพลศึกษา อาคารฝึกงาน1

?เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 502

Total Page Visits: 1252 - Today Page Visits: 4