ข้อมูลโรงเรียน

เอกลักษณ์ :  โรงเรียนแห่งความสุข

อัตลักษณ์ :  สง่างาม  รู้รอบ  รับผิดชอบสังคม

วิสัยทัศน์ :  เป็นสถานศึกษามาตรฐานสากลชั้นนำบนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ :  (รอข้อมูล)

เป้าประสงค์ :  (รอข้อมูล)

ประวัติโรงเรียน

เมื่อ พ.ศ. 2521 ได้รับการบริจาคที่ดินจำนวน 35 ไร่ จากนายห้างเจียง ภักดีจรัส โดยน้อมเกล้าฯถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในตามความในหนังสือที่มีถึงกรมสามัญศึกษา เนื่องจากที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ติดต่อขอที่ดินเพื่อขยายโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้รองรับนักเรียนจากชานเมืองและต่างจังหวัดมากขึ้น โดยขอให้จัดตั้งโรงเรียนสายปัญญา 2 ขึ้นในงบประมาณขณะนั้น

 • วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2522 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสายปัญญารังสิตขึ้น
 • พ.ศ. 2524 ได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในแบบสหศึกษา
 • พ.ศ. 2527 ได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • พ.ศ. 2547 ได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • พ.ศ. 2548 ได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Gifted) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • พ.ศ. 2550 ได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียน MEP ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • พ.ศ. 2551 ได้เพิ่มห้องเรียน MEP และ Gifted เป็น 2 ห้องเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • พ.ศ. 2552 ได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียน Gifted ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ข้อมูลทั่วไป

 • ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 6 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • อยู่ภายใต้สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  4
 • ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
 • เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา

พิกัดตำแหน่ง

 • ตั้งอยู่ที่เส้นละติจูดที่ 13 องศา 58 ลิปดา 26 พิลิปดา เหนือ (13.973945 องศา เหนือ) และลองติจูดที่ 100 องศา 36 ลิปดา 40 พิลิบดา ตะวันออก (100.611033 องศา ตะวันออก)
 • ขนาดพื้นที่มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 35 ไร่

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ในเริ่มแรกใช้ตราประจำเช่นเดียวกับโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ต่อมาจึงได้เปลี่ยนเป็นตราปัจจุบัน ซึ่งนิยมเรียกว่าตรา ส.ป.ร. หรือเครื่องหมายมงกุฎครอบ (ดังที่ปรากฏในเพลงประจำโรงเรียน)

สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน เหลือง

คติพจน์ประจำโรงเรียน

คำขวัญ เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์

เพลงประจำโรงเรียน เพลงมาร์ช ส.ป.ร. ประพันธ์เนื้อร้องและทำนองโดย ชาญชัย บัวบังศร

ห้องเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 • ห้องเรียนปกติ จำนวน 6 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • ห้องเรียน Mini English Program (MEP) จำนวน 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้น

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์-คณิต) จำนวน 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • ห้องเรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-คำนวณ) จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • ห้องเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา (ศิลป์-สังคม) จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • ห้องเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น-จีน (ศิลป์-ญี่ปุ่น-จีน) จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • ห้องเรียน Mini English Program (MEP) จำนวน 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น

การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล

Total Page Visits: 14167 - Today Page Visits: 27

กิจกรรมที่น่าสนใจ