>>โครงสร้างการบริหาร : กลุ่มบริหารวิชาการ

นายธนพจ  แก้ววงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวอารีวรรณ  เอมโกษา
ที่ปรึกษา

ศน.ดร.กอบวิทย์  พิริยะวัฒน์
ที่ปรึกษา

นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวสุดถนอม  ธีระคุณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวสุดถนอม  ธีระคุณ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

นางสาวกชปาณ  ชาญศรี
หัวหน้างานวิจัยทางการศึกษา

นางสาวอรพรรณ  เจิมธานี
หัวหน้างานวัดและประเมินผล

นางสาววริศรา  วัชรเวียงชัย
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา

นางสุรัจชา  จำนงค์วงศ์สกุล
หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ

นางยุภา  พลอุบล
หัวหน้างานทะเบียน

นายภัทรวรรธน์  ปิจจวงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอรนิภา  หมื่นสายญาติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนงลักษณ์  เนียมแสง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสาธิต  คู่พิมาย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายพันธุ์เลิศ  ทาริยะวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายกฤษฎา  ศรีบุญเรือง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายนิติกร  สมจิตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสันติสุข  ฐาโอษฐ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ว่าที่ ร.ต.หญิง ธิดารัตน์  บุญล้อม
หัวหน้างานห้องสมุด

นายทศพล  สูงคาสิทธิ์
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวอุทัยรัตน์  ธรรมอินทร์
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

นางสาวรัตติยา  พุ่มพวง
หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

นายเรวัตร  นิ่มนงค์
หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาววิจิตรา  วิภาคาร
หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ์
หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล

นายส้นติสุข  ฐาโอษฐ์
หัวหน้างานสะเต็มศึกษา

นางสาวมนัสวีน์  อุดม
หัวหน้างานประกันคุณภาพ

นายไพรินทร์  ละครเขต
หัวหน้าโครงการ Gifted SMT

นางสาวณัฐชานันท์ เจือจันทร์
หัวหน้าโครงการ MEP

นาวเสาวณีย์  เพียซ้าย
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวณัฐชา  ประเสริฐทองกร
หัวหน้างานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

นางสาวอัญชลี  บุศราคำ
เลขานุการงานพัฒนาหลักสูตร

นางสาวสิรินันท์  บุญญานันท์
ผู้ช่วยเลขานุการงานพัฒนาหลักสูตร

นางสาวสิริพร  สอนเทศ
เลขานุการงานวิจัยทางการศึกษา

นายภัทรวรรธน์  ปิจจวงค์
เลขานุการงานวัดและประเมินผล

นางสาวบุษยมาศ  ป่าติ้ว
เลขานุการงานนิเทศการศึกษา

นางสาวณัฐพัชร์ ชัยศรีรัมย์
เลขานุการงานแผนงานและสารสนเทศ

นางสาวอุทัยรัตน์  ธรรมอินทร์
เลขานุการงานทะเบียน

นายธนัตถ์  พาสุข
ผู้ข่วยเลขานุการงานทะเบียน

นางพรรษกฤช  ธรรมรงค์
เลขานุการสำนักงาน
Total Page Visits: 494 - Today Page Visits: 2