ติดต่อ

ที่อยู่

99 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 6 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130

☎

เบอร์โทรศัพท์

02-536-3544 โทรสาร 02-536-3422

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน โรงเรียนสายปัญญารังสิต
หมายเลข ห้อง หมายเลข ห้อง
อาคาร 1 อาคาร 4
102 ห้องประชุม(ห้องเกียรติยศ) 400 พยาบาล
103 ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 401 ห้องสมุด
105 ประชาสัมพันธ์ 403 แนะแนว
106 รองฯฝ่ายกิจการนักเรียน 404 ศูนย์คอมพิวเตอร์
107 ครูเวร 405 ห้องพักครูสังคมฯ
108 นักการเวร 406 ห้องพักครูภาษาไทย
109 ห้องพักครูคณิตศาสตร์ อาคาร 5
อาคาร 2 601 ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ 1
100 FAX. ธุรการ 602 นาฏศิลป์
101 ห้องธุรการ 603 ห้องพักครูจีน-ญี่ปุ่น
200 หน้าห้องผอ.(สารบรรณ) 604 ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ 2
201 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 605 ศูนย์ภาษาจีน
202 รองฯฝ่ายวิชาการ อาคารประกอบ
203 แผนงาน 505 คหกรรม(อาหาร)
204 วัดผล 506 คหกรรม(ผ้า)
205 รองฯฝ่ายธุรการ 507 ศิลปะ
206 ควบคุม 508 ดนตรี
207 Resource Center 509 หอประชุม
208 คอมพิวเตอร์ 510 ป้อมยาม
209 บุคคล 132 สหกรณ์
อาคาร 3 อาคารฝึกงาน 1
300 ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ 1 500 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
301 ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ 2 501 ห้องพักครูพลศึกษา
อาคารฝึกงาน 2 502 พลศึกษา
503 งานไม้ 511 รองฯฝ่ายบริหารงานทั่วไป
504 งานเซรามิก
Total Page Visits: 9718 - Today Page Visits: 1